Implementatie van e-health in zorgorganisaties

De rol van e-health in het zorglandschap wordt steeds belangrijker. E-health draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit, efficiëntie en toegankelijkheid van de zorg. Maar hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van e-health binnen jouw organisatie? De inzet van e-health vereist een andere benadering van zorgprocessen en het doorvoeren van veranderingen vergt tijd en inspanning. Dit whitepaper is bedoeld om organisaties op weg te helpen wanneer ze besloten hebben om met e-health aan de slag te gaan.

Verandermanagement

Het implementatieproces van e-health verloopt bij kleinschalige praktijken vaak anders dan bij grotere zorginstellingen. Wanneer het gaat om kleine praktijken, dan wordt er meestal door de zorgverleners zelf besloten om gebruik te maken van e-health en dit te integreren in de behandelmethoden. Ze worden vaak betrokken bij de keuze van het e-health platform en verdiepen zich zodoende in het beschikbare aanbod.

Deze betrokkenheid helpt om het draagvlak te vergroten. Als zorgverleners gemotiveerd zijn om e-health te gebruiken is het implementatieproces een stuk gemakkelijker.

Wanneer het gaat om grotere zorginstellingen, dan wordt er vaak door het management besloten om e-health te implementeren binnen de organisatie. Dit wordt vervolgens gecommuniceerd aan de zorgverleners, die geacht worden ermee te gaan werken. Bij grotere organisaties speelt verandermanagement een belangrijke rol bij het implementatietraject. Verandermanagement verwijst naar het proces van succesvol plannen, implementeren en beheren van veranderingen binnen een organisatie. Het vormt een belangrijk onderdeel van een succesvolle overdracht tussen ‘’beslisser” en “gebruiker”.

Het startpunt van de implementatie is per organisatie verschillend en het proces van verandering brengt altijd uitdagingen met zich mee. Weerstand tegen verandering, gebrek aan betrokkenheid bij de besluitvorming, onrealistische verwachtingen, gebrek aan meetbare doelen en evaluatieprocessen zijn veelvoorkomende obstakels tijdens een implementatieproces. Het erkennen van deze uitdagingen en het proactief nemen van passende maatregelen, zal de kans op een succesvolle implementatie vergroten.

Kortom, het is van belang dat er aandacht is voor het proces en de vormgeving van de verandering, om een duurzame integratie te bewerkstelligen en daarbij de voordelen van e-health te kunnen realiseren.

Richtlijnen voor een succesvolle implementatie

Ongeacht de grootte van de praktijk of instelling, is een gestructureerd implementatietraject de basis om een succesvolle integratie van e-health te waarborgen. De volgende richtlijnen dienen ter ondersteuning van de planning en vormgeving van het implementatieproces.

Creëer bewustwording

Het is cruciaal om bewustzijn te creëren over de meerwaarde van e-health. De inzet van e-health vereist namelijk een verandering van bestaande werkprocessen. Het is van belang dat zorgverleners begrijpen hoe e-health hun werk kan verbeteren en de kwaliteit van zorg kan verhogen. Het creëren van een positieve en inclusieve cultuur rondom digitale innovatie kan tevens de acceptatie vergemakkelijken. Er zijn verschillende websites waar je informatie kunt vinden over e-health. Ook op de website van Embloom vind je informatie over e-health, de toepasbaarheid en de voordelen ervan in de praktijk.

Zorg voor een duidelijke visie en heldere doelstellingen

Een duidelijke visie die de richting van de verandering aangeeft is essentieel. Het helpt mensen te begrijpen wat er moet gebeuren en waarom. Een inspirerende visie kan mensen motiveren en enthousiasmeren. Heldere doelstellingen helpen vervolgens bij het prioriteren en het aanbrengen van focus. Communicatie speelt een belangrijke rol bij het helder overbrengen van de visie en doelstellingen, het inspireren van zorgverleners en het sturen van het implementatieproces.

Hanteer een bottom-up benadering

Wanneer zorgverleners niet betrokken zijn bij het besluitvormingsproces kan dit de implementatie van e-health ondermijnen. Een bottom-up benadering benadrukt de betrokkenheid van individuele medewerkers en teams. Zij nemen op operationeel niveau deel aan het implementatieproces en hun suggesties en feedback spelen een belangrijke rol bij de vormgeving ervan. Dit zorgt voor een gevoel van eigenaarschap en verantwoordelijkheid. Het creëren van een cultuur waarin zorgverleners zich gehoord voelen en bijdragen aan het veranderingsproces, draagt bij aan duurzame en effectieve implementatie binnen de zorgorganisatie. Betrokkenheid zorgt voor meer draagvlak en helpt bij het tijdig identificeren van eventuele uitdagingen die tijdens het proces kunnen optreden. In de praktijk kan dit worden gerealiseerd door terugkomende (digitale) werkgroepen te organiseren om ervaringen te delen en het proces te evalueren.

Identificeer de ambassadeurs

Identificeer zorgverleners die positief staan tegenover technologische innovaties en bereidheid tonen om nieuwe technologieën te omarmen. Deze individuen zullen eerder geneigd zijn e-health te gebruiken en kunnen fungeren als ambassadeurs. Zij kunnen  anderen inspireren en actief betrekken bij het proces. Zij zijn de kartrekkers binnen de e-health werkgroepen en kunnen anderen helpen bij het verkrijgen van meer kennis en vaardigheden.

Zorg voor competentieontwikkeling en ondersteuning

Weerstand tegen verandering is onvermijdelijk. Een gebrek aan kennis over e-health kan zorgen voor onduidelijkheid en onjuiste aannames. Wanneer zorgverleners niet overtuigd zijn van de meerwaarde van e-health, kan dit leiden tot frustraties bij de implementatie en het gebruik van e-health. Het is belangrijk om op te merken dat de bereidheid tot acceptatie van e-health varieert tussen zorgverleners en dat individuele motivatie kan verschillen op basis van persoonlijke voorkeuren, vaardigheden en praktijkomstandigheden. Wanneer je op de hoogte bent van ieders persoonlijke startpunt, kan hier beter op worden geanticipeerd. Het is belangrijk om weerstand te begrijpen en proactief aan te pakken, door actief te luisteren naar eventuele zorgen of drempels die zorgverleners ervaren. Betrek zorgverleners bij het identificeren van onderdelen waar verbetering nodig is, benoem pijnpunten en zoek samen naar oplossingen.

Het ontwikkelen van de benodigde vaardigheden en competenties is noodzakelijk voor een succesvolle integratie. Zorg voor voldoende ondersteuningsmogelijkheden en training om zorgverleners voor te bereiden op het gebruik van e-health. Hierdoor voelen mensen zich beter voorbereid en gesteund. Embloom kan hierbij ondersteuning bieden, met verschillende (functionele) instructievideo’s en in de vorm van een (online) training en/of advies op maat.

Zorg voor een gestructureerde planning

Complexe veranderingen kunnen overweldigend zijn. Een gedetailleerde planning en goed projectmanagement zijn nodig om de implementatie gestructureerd uit te voeren. Werk samen om een concreet actieplan op te stellen, waarin e-health opgenomen wordt in het bestaande behandelplan. Definieer heldere doelen, tijdslijnen en verantwoordelijkheden, om het proces te beheren. Maak doelen SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden), zodat je de voortgang kunt meten en evalueren.

Zorg ervoor dat het plan haalbaar en flexibel is. Een duidelijke routekaart en mijlpalen helpen om het veranderingsproces te beheren. Verdeel daarbij de implementatie in behapbare fases. Dit maakt de implementatie minder overweldigend en vergemakkelijkt een stapsgewijze acceptatie. Er kunnen kleinschalige pilots gedaan worden om de effectiviteit te evalueren, voordat e-health oplossingen op grote schaal worden geïmplementeerd. Verzamel de feedback van zorgverleners tijdens deze pilots en pas het implementatieproces indien nodig aan.

Zorg voor effectieve communicatie, beloon inspanningen en vier successen

Open, transparante en effectieve communicatie is van essentieel belang tijdens het implementatieproces. Zorgverleners dienen op de hoogte te zijn van wat er van hen verwacht wordt en hoe het proces verloopt, om het draagvlak te behouden. Bespreek de voortang van het implementatietraject in de terugkomende werkgroepen, zoals eerder genoemd. Stuur nieuwsbrieven en/of gebruik andere communicatiekanalen om mensen te informeren. Het erkennen en belonen van inspanningen van individuen en teams kan de motivatie vergroten en bijdragen aan een positieve veranderingscultuur. Vier de (kleine) successen om het vertrouwen te vergroten.

Monitor en evalueer

Systematische monitoring van de voortgang en regelmatige evaluaties zijn noodzakelijk om te beoordelen of de implementatie van e-health de gewenste resultaten oplevert en voldoet aan de doelstellingen. Dit biedt ook de mogelijkheid om tijdig bij te sturen indien nodig. Verloopt de implementatie succesvol, communiceer dat binnen de organisatie, om anderen te inspireren en te laten zien dat de implementatie van e-health zijn vruchten afwerpt.

Een continu proces van leren en verbeteren

Het is belangrijk om te benadrukken dat de richtlijnen in dit whitepaper niet allesomvattend zijn, maar slechts een beginpunt vormen waarop organisaties kunnen voortbouwen. Er bestaat geen one-size-fits-all aanpak voor e-health implementatie, omdat elke organisatie unieke uitdagingen en behoeften heeft. Er kunnen aanvullende strategieën, benaderingen en tactieken nodig zijn om specifieke obstakels te overwinnen en zo de doelstellingen te behalen. Organisaties die met e-health aan de slag gaan dienen bereid te zijn hun aanpak aan te passen op basis van nieuwe inzichten. Dit vereist een cultuur van voortdurend leren en verbeteren. Door te evolueren en te innoveren kunnen we de volledige potentie van e-health benutten en een echte transformatie in de gezondheidszorg realiseren.

Embloom kan desgewenst ondersteuning bieden bij het implementatieproces, het trainen en begeleiden van medewerkers, zowel functioneel als inhoudelijk. Voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met één van onze e-health adviseurs, neem contact op via info@embloom.nl.