Voldoen aan de e-health doelen van het IZA

Veldpartijen, zorgverzekeraars en zorgkantoren hebben in het Integraal Zorgakkoord (IZA) forse ambities geformuleerd: “zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan”. Zorgverleners dienen toe te werken naar het hybridiseren van 70% van de geschikte zorgpaden en zorgprocessen, met minimaal 50% inclusie van de cliëntpopulatie in 2025. In januari schreven we een artikel over de plek die e-health inneemt in het IZA. Om de landelijk gestelde doelen te behalen, is het echter belangrijk om aansluiting te vinden bij de behoeftes van het zorgveld. Digitalisering moet op de eerste plaats de efficiëntie en kwaliteit van zorgprocessen verbeteren.

Om de uiteindelijke doelen van het IZA in 2025 te bereiken heeft Zorgverzekeraars Nederland tussentijdse doelen bepaald voor 2024:

  • Zorgverleners dienen in kaart te brengen welke zorg vanaf 2024 hybride of digitaal kan worden geleverd en welke zorg wordt afgeschaald.
  • Voor ten minste 25% van de zorgpaden en processen is een hybride of digitaal alternatief uitgetekend.
  • Minimaal 10% van de cliënten dient eind 2024 een vorm van hybride of digitale zorg te ontvangen.

In deze whitepaper gaan we dieper in op wat Embloom, met het oog op het IZA, kan betekenen voor zorgverleners en cliënten. We geven concrete voorbeelden van e-health oplossingen die kunnen worden ingezet in de verschillende fasen van het zorgtraject. We willen benadrukken dat deze voorbeelden bedoeld zijn om te inspireren en geen uitputtend overzicht bieden van ons aanbod.

Embloom in de verschillende fasen van het zorgtraject

De bedoeling van het IZA is om door opschaling van digitale zorg meer cliënten te behandelen met dezelfde behandelcapaciteit, zonder hierbij in te leveren op de kwaliteit en tevredenheid. De afgelopen jaren zijn er binnen de ggz veel goede ervaringen opgedaan met digitale en hybride zorgvormen. Misschien is het goed om enkele voordelen van digitale zorg te benoemen:

  • Cliënten hebben meer regie over hun behandeling.
  • Cliënten worden geactiveerd om zelf in beweging te komen.
  • Cliënten kunnen laagdrempelig en snel aan de slag, onafhankelijk van tijd en plaats.
  • Zorg op afstand is mogelijk, in de eigen leefomgeving van de cliënt.
  • Zorgmedewerkers worden ontlast en ondersteund.

Een cliënt in de ggz doorloopt verschillende fasen in zijn of haar zorgtraject. Embloom beschikt over een uitgebreid aanbod van vragenlijsten, e-health modules en andere digitale toepassingen voor elk van deze fasen, zodat optimaal invulling kan worden gegeven aan de doelstellingen van het IZA.

Herkenning van behoefte

Het behandeltraject begint wanneer een individu psychische klachten ervaart en besluit om hulp te zoeken. Dit kan uit eigen initiatief zijn of het gevolg zijn van verwijzing door een huisarts of andere zorgverlener. Vaak gaat een cliënt zelf op internet op zoek naar informatie over zijn of haar klachten en eventuele behandelmethoden. Op de website van Embloom is veel informatie te vinden over e-mental health en kunnen cliënten hun gezondheid in kaart brengen met de Positieve Gezondheid Vragenlijst, die gratis beschikbaar wordt gesteld.

Verwijzing en aanmelding

Helaas bestaan er voor geestelijke gezondheidszorg lange wachtlijsten. Als een cliënt verwezen wordt naar een ggz-instelling of praktijk, is het belangrijk om in een vroeg stadium de aard en ernst van de problemen in kaart te brengen, om te voorkomen dat de cliënt op een verkeerde wachtlijst wordt geplaatst. Embloom beschikt over verschillende screeningsvragenlijsten en triage-tools, waaronder de TeleScreen. Uit een peiling van MIND bleek dat 53% van de patiënten na een verwijzing door één of meerdere zorgaanbieders werd geweigerd, omdat de zorgvraag te complex was of er geen passend behandelaanbod was. Bijna de helft van hen kreeg dit direct bij aanmelding te horen, een kleiner deel (22%) tijdens of direct na het intakegesprek en 27% pas in een nog later stadium. Uit een pilot bij Lionarons GGZ blijkt dat door inzet van de TeleScreen het aantal patiënten dat na de intake wordt terugverwezen naar de huisarts kan worden gereduceerd tot 4% in de basis ggz en 6% in de gespecialiseerde ggz. Een gedegen triage kan veel onnodig wachten voorkomen.

Aanmeldwachttijd

Inzet van de TeleScreen kan voorkomen dat mensen onterecht op een wachtlijst worden geplaatst en kan wachttijden helpen verkorten, maar helemaal verdwijnen zullen de wachtlijsten waarschijnlijk niet. Cliënten kunnen de wachttijd echter nuttig besteden, bijvoorbeeld met het Welkomstprogramma. Centraal hierin staat het formuleren van de hulpvraag en mogelijke behandeldoelen. Cliënten krijgen inzicht in hun algehele gezondheid. Wat gaat er goed in het leven en hoe kunnen ze hun positieve eigenschappen inzetten voor gebieden waar nog winst te behalen valt. Er wordt stilgestaan bij zingeving, dromen en wensen. Uit de wensen volgen vervolgens SMART-behandeldoelen.

Aansluitend kunnen cliënten aan de slag met het Leefstijlprogramma om zodoende een stevig fundament te leggen voorafgaand aan de behandeling. In dit programma ontwikkelen cliënten meer inzicht in hun leefstijl en worden ondersteunende oefeningen en adviezen geboden om een gezondere leefstijl te creëren. Ze leren vaardigheden op verschillende gebieden, zoals voldoende ontspanning, beweging, slapen en gezonde voeding.

Diagnostiek en monitoring

Een behandeltraject in de ggz begint met diagnostiek. Embloom beschikt over een zeer uitgebreid aanbod van vragenlijsten voor diagnostiek, routine outcome monitoring (ROM) en cliënttevredenheid. Voor vrijwel elke klacht of aandoening zijn vragenlijsten beschikbaar. Scores worden automatisch berekend en vaak zijn er verschillende normgroepen beschikbaar waaruit de zorgverlener kan kiezen. Wordt een vragenlijst gebruikt voor ROM, dan worden automatisch de verschilscores berekend. Dit alles wordt grafisch weergegeven en is gemakkelijk te interpreteren. Digitale vragenlijsten kunnen ondersteunen bij het samen beslissen, waardoor cliënten meer regie ervaren over hun behandeling. Bekijk ook ons complete overzicht van alle beschikbare vragenlijsten, e-health opdrachten en modules.

Behandelwachttijd

Na het vaststellen van de diagnose is er vaak sprake van een behandelwachttijd. Ook deze tijd kunnen cliënten nuttig  besteden door de inzet van e-health. Embloom beschikt over een ruim aanbod van psycho-educatieve video’s en teksten over klachten, aandoeningen en behandelmethoden. Hierbij kun je denken aan een introductievideo waarin uitleg wordt gegeven over cognitieve gedragstherapie of ACT. Ook kunnen cliënten in deze fase aan de slag met verschillende online dagboeken, zoals een stemmingsdagboek of middelendagboek. Met deze laagdrempelige vormen van e-health kan de cliënt zich optimaal voorbereiden op de behandeling en beschikt de hulpverlener reeds over veel waardevolle informatie voor aanvang van de behandeling.

Behandeling

De inzet van oefeningen vormt een belangrijk onderdeel binnen de meeste behandeltrajecten. Embloom heeft een groot aantal oefeningen van de belangrijkste therapiescholen gedigitaliseerd en beschikbaar gesteld binnen het platform. Het gaat om oefeningen uit de cognitieve gedragstherapie, schematherapie, mindfulness, ACT, oplossingsgerichte therapie en positieve psychologie. Met deze losse oefeningen kan heel eenvoudig en flexibel e-health worden aangeboden ter vervanging van papieren formulieren en opdrachten.

Er kan ook gebruik worden gemaakt van modules en behandelprogramma’s, waarmee het mogelijk is om (onderdelen van) de behandeling aan te bieden, zonder tussenkomst van de behandelaar. Dit versterkt de zelfredzaamheid en autonomie van de cliënt. Veelgebruikte programma’s zijn bijvoorbeeld het ACT-programma ‘Van klacht naar Veerkracht’ en het Cognitieprogramma. Alle programma’s kunnen in zijn geheel worden klaargezet, of naar eigen inzicht als losse modules.

Naast alle e-health content kunnen zorgverleners en cliënten ook veilig beeldbellen en berichten uitwisselen om de behandeling zo efficiënt mogelijk te laten verlopen

Nazorg

Om cliënten goed voor te bereiden op hun tijd na de behandeling heeft Embloom het Doorpakprogramma ontwikkeld. Hierin leert de cliënt hoofd- van bijzaak te onderscheiden en een overzichtelijk plan op te stellen ter reflectie, verdere ontwikkeling en voorbereiding op uitdagende situaties. Na afloop van de behandeling houden cliënten bovendien toegang tot hun cliëntomgeving en kunnen ze alles wat ze gedaan en geleerd hebben onbeperkt terug zien. Ze kunnen oefeningen kosteloos blijven herhalen en dagboekformulieren invullen om zo aan hun gezondheid te blijven werken. Op deze manier blijft e-health ondersteuning bieden op het moment dat de zorgverlener wat meer uit beeld raakt en de cliënt op eigen benen verder gaat.

Gegevensuitwisseling

Digitale zorg draagt bij aan kwalitatieve, toegankelijke zorg voor cliënten en verlichting van de werkdruk van zorgverleners. Elektronische gegevensuitwisseling is een essentiële randvoorwaarde. Om optimaal gebruik te maken van cliëntgegevens moeten deze goed beschikbaar, bereikbaar en herbruikbaar zijn voor het primaire zorgproces en secundaire doeleinden.

De afgelopen jaren heeft Embloom koppelingen gerealiseerd met de meeste EPD-systemen, waardoor zorgverleners gemakkelijk toegang hebben tot cliëntinformatie binnen ons e-health platform. De komende periode richten we ons op de integratie met persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s), zodat ook cliënten meer inzage hebben in hun gezondheidsinformatie, meer regie krijgen over hun behandeling en beter invulling kunnen geven aan samen beslissen met hun zorgverlener.

E-health advies en ondersteuning

Voor zowel beginners als gevorderden zijn er verschillende video’s en handleidingen beschikbaar, waarin uitleg wordt gegeven over de werking en mogelijkheden van het Embloom platform. Je vindt deze informatie bij de veelgestelde vragen op onze website.

Ook kun je vrijblijvend een afspraak maken met één van onze e-health adviseurs om gericht te bekijken wat Embloom voor jouw zorgorganisatie kan betekenen. Voor e-health advies en ondersteuning kun je een e-mail sturen naar info@embloom.nl. Samen geven we invulling aan de doelstellingen van het IZA en bekijken we welke vorm van e-health past bij jouw werkwijze en doelgroep.