Privacyverklaring

1. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de nationale privacywetgeving van andere lidstaten alsmede overige privacyrechtelijke bepalingen:

Embloom B.V., Gelissendomein 8, 6229 GJ Maastricht, tel.: +31 (0)88 203 7 203, e-mail: info@embloom.nl, www.embloom.nl

2. Naam en adres van de functionaris voor de gegevensbescherming

Functionaris voor de gegevensbescherming bij de verwerkingsverantwoordelijke:

Nirmala Rajabavan, Gelissendomein 8, 6229 GJ Maastricht, tel.: +31 (0)88 203 7 203, e-mail: n.rajabavan@embloom.nl, website: www.embloom.nl

3. Informatie over de verzameling van persoonsgegevens

(1)   Hieronder informeren we u over de verzameling van persoonsgegevens bij gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die aan u persoonlijk kunnen worden gekoppeld zoals naam, adres, e-mailadressen en gebruikersgedrag.

(2)   Wanneer u via e-mail of middels een contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u meegedeelde gegevens (uw e-mailadres, eventueel uw naam en telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te beantwoorden. De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is dat zij noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen als bedoeld in artikel 6 lid 1 sub f AVG, te weten het verschaffen van informatie over onze dienstverlening en het beantwoorden van uw vraag of verzoek. Indien u contact opneemt met het doel een overeenkomst te sluiten, geldt als wettelijke basis voor de verwerking aanvullend artikel 6 lid 1 sub b AVG.

Indien u via een klantaccount gegevens aan ons verschaft is in het bijzonder het bepaalde in artikel 8 van deze privacyverklaring van belang.

Zodra het niet meer noodzakelijk is de in dit verband verzamelde gegevens op te slaan (in het bijzonder nadat de behandeling van de aanvraag is voltooid), worden deze door ons verwijderd of we beperken de verwerking indien wettelijke bewaarplichten gelden.

(3)   Hieronder informeren we u gedetailleerd over de wijze waarop we te werk gaan indien we voor afzonderlijke door ons aangeboden functies gebruikmaken van gevolmachtigde dienstverleners. Hierbij vermelden we tevens welke criteria gelden voor de opslagduur.

4. Uw rechten

(1)     U hebt jegens ons de volgende rechten ten aanzien van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens:

 • het recht van inzage;
 • het recht op informatie;
 • het recht op rectificatie;
 • het recht op verwijdering;
 • het recht om vergeten te worden;
 • het recht op beperking van de verwerking;
 • het recht van bezwaar tegen de verwerking;
 • het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profiling;
 • het recht op overdraagbaarheid van gegevens.

(2)   U hebt bovendien het recht een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

5. Verzameling van persoonsgegevens bij bezoek van onze website

(1)   Bij zuiver informatief gebruik van de website (d.w.z. wanneer u zich niet registreert of niet anderszins informatie aan ons verstrekt) verzamelen we slechts de persoonsgegevens die uw browser naar onze server verzendt. Wanneer u onze website wilt bekijken, verzamelen we onderstaande gegevens, die voor ons vanuit technisch oogpunt noodzakelijk zijn om onze website aan u te laten zien en de stabiliteit en veiligheid te garanderen (wettelijke basis hiervoor is artikel 6, eerste lid, eerste zin, onder f AVG).

Hierbij worden de volgende gegevens verzameld:

 • IP-adres;
 • datum en tijdstip van de aanvraag;
 • toegangsstatus/HTTP-statuscode;
 • hoeveelheid verzonden gegevens;
 • website waarvan de aanvraag afkomstig is;
 • naam, taal en versie van de browsersoftware.

(2)   De gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze worden verzameld. Indien de gegevens worden geregistreerd om de website te laten zien, is dit het geval wanneer de desbetreffende sessie is beëindigd.

Gegevens die worden opgeslagen in logbestanden, worden maximaal 7 dagen bewaard. Het is mogelijk de gegevens langer op te slaan. In dat geval worden de IP-adressen van de gebruikers geanonimiseerd waardoor het niet meer mogelijk is deze te koppelen aan de cliënt van wie de aanvraag afkomstig is.

6. Gebruik van cookies

(1)   Behalve de eerdergenoemde gegevens worden bij gebruik van onze website cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine, aan de door u gebruikte browser gekoppelde tekstbestanden die op uw vaste schrijf worden opgeslagen en waardoor bepaalde informatie wordt verzonden aan de partij die het cookie plaatst (in dit geval aan ons). Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen overbrengen op uw computer. Ze hebben ten doel het internetaanbod als geheel gebruiksvriendelijker en effectiever te maken.

(2)   Toepassing van cookies:

a)   Deze website maakt alleen gebruik van functionele cookies. Deze zijn nodig voor een correcte werking van de functionaliteiten van de website, en worden dus niet gebruikt voor advertenties. Het betreft de volgende cookies, waarvan de omvang en werking hieronder worden toegelicht:

 • Embloom.com sess* cookie (zie onder b);
 • Embloom.com has_js cookie (zie onder c);
 • player.vimeo.com vuid cookie (zie onder d).

b)   Het sess*cookie slaat een zogenaamde session-ID op, waarmee verschillende aanvragen van uw browser kunnen worden gekoppeld aan een en dezelfde sessie. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert op onze website. Het session cookie wordt verwijderd wanneer u de browser afsluit.

c)   Het has_jscookie onthoudt of uw browser de scripttaal JavaScript ondersteunt. JavaScript wordt gebruikt om webpagina’s interactief te maken en is in vrijwel alle browsers standaard ingeschakeld. Het has_jscookie wordt verwijderd wanneer u de browser afsluit.

d)   Het vuidcookie is essentieel voor het kunnen afspelen van video’s die op de website worden aangeboden. De video’s maken gebruik van de videospeler van derde partij Vimeo en wordt alleen geplaatst als u een pagina bezoekt waarop de videospeler wordt gebruikt. Het cookie wordt voor een langere periode bewaard in uw browser. U kunt het cookie te allen tijde verwijderen of blokkeren via de instellingen van uw browser. U kunt de video’s op de website echter niet afspelen zonder dit cookie.

e)   U kunt de instellingen van uw browser volgens uw wensen configureren en bijvoorbeeld cookies van derden of alle cookies blokkeren. We wijzen u erop dat u dan mogelijk niet meer alle functies van deze website kunt gebruiken.

7. Intrekking van uw toestemming, bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens

(1)   Indien u toestemming voor de verwerking van uw gegevens hebt verleend, kunt u deze te allen tijde intrekken. Intrekking van uw toestemming is pas van invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens nadat u een en ander aan ons kenbaar hebt gemaakt.

(2)   Voor zover aan de verwerking van uw persoonsgegevens een belangenafweging ten grondslag ligt, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is in het bijzonder het geval indien de verwerking niet noodzakelijk is met het oog op de nakoming van een overeenkomst met u zoals door ons steeds aangegeven bij onderstaande beschrijving van de functies.

8. Klantaccount/lidmaatschap

(1)   Als zorgverlener kunt u een klantaccount openen. Indien u een klantaccount opent worden uw gegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, beroep en praktijkgegevens) alsmede uw gebruikersgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) verwerkt. Hierdoor kunnen wij u als klant identificeren en hebt u de mogelijkheid uw klantaccount en gegevens te beheren. De gegevens worden verwerkt op basis van de met u gesloten overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG).

(2)   Aan u wordt via het klantaccount toegang verschaft tot diverse applicaties met behulp van welke applicaties u medische gegevens van uw patiënten kunt verwerken. Er vanuit gaande dat er tussen u als zorgverlener en uw patiënt een behandelovereenkomst bestaat worden de medische gegevens verwerkt door u of onder uw verantwoordelijkheid als beroepsbeoefenaar die krachtens Nederlands recht of krachtens een door een Nederlandse bevoegde instantie vastgestelde regels aan het beroepsgeheim is gebonden, zoals bedoeld in artikel 9 lid 3 AVG. Uw gegevensverwerking is noodzakelijk voor het verstrekken van gezondheidszorg en medische diagnosen zoals bedoeld in artikel 9 lid 1 sub h) AVG. Wij sluiten met u een verwerkersovereenkomst, waarin is uitgewerkt op welke wijze met de door u of onder uw auspiciën verwerkte gegevens wordt omgegaan. In alle gevallen blijft u verwerkingsverantwoordelijke. Wij zijn aan te merken als verwerker en volgen uw instructies met inachtneming van hetgeen is bepaald in de verwerkersovereenkomst.

9. Videochat

We bieden zorgverleners de mogelijkheid rechtstreeks via het platform videoconferenties te houden en berichten te verzenden. Deze functionaliteit is speciaal ontwikkeld volgens de eisen vanuit de gezondheidszorg en biedt zorgverleners een veilige, persoonlijke en snelle vorm van communicatie. Hierdoor zijn zorgverleners in staat hun patiënten of collega’s te allen tijde via computer, laptop of smartphone te bereiken. De communicatie is versleuteld volgens de nieuwste stand der techniek.

Derde aanbieder van de videochat is de firma E-Zorg B.V., Karspeldreef 6b, 1101 CJ Amsterdam, www.ezorg.nl, dochteronderneming van KPN B.V, Wilhelminakade 123, 3072 AP Rotterdam, www.kpn.com.

Informatie over het privacybeleid van KPN en dochter E-Zorg vindt u hier.

Voornoemde partijen zijn aan te merken als subverwerkers, met wie een zogenaamde subverwerkersovereenkomst is gesloten.

10. Nieuwsbrief

(1)   Door zich op onze nieuwsbrief te abonneren, verleent u ons toestemming u over ons te informeren door middel van interessante actuele informatie en updates. De diensten waarvoor reclame wordt gemaakt, worden vermeld in de toestemmingsverklaring.

Wettelijke basis is artikel 6, eerste lid, eerste zin, onder a AVG.

(2)   Bij aanmelding voor onze nieuwsbrief hanteren we het principe ‘double opt-in’. Dit betekent dat we na uw aanmelding een e‑mail naar het door u opgegeven e‑mailadres verzenden waarin we u vragen te bevestigen dat u de nieuwsbrief wenst te ontvangen. Indien u uw aanmelding niet binnen 24 uur bevestigt, worden uw gegevens geblokkeerd en na een maand verwijderd. Daarnaast slaan we steeds de door u gebruikte IP-adressen en het tijdstip van aanmelding en bevestiging op. Deze procedure heeft ten doel uw aanmelding te kunnen aantonen en in voorkomende gevallen een eventueel misbruik van uw persoonlijke gegevens te kunnen opsporen.

(3)   Om de nieuwsbrief te ontvangen, is het alleen verplicht uw e‑mailadres te verstrekken. Na uw bevestiging slaan we uw e‑mailadres op om u de nieuwsbrief toe te zenden.

(4)   Voor de verzending van de nieuwsbrief maken we gebruik van een dienstverlener, aan wie we bovengenoemde gegevens verstrekken. Hierbij worden de gegevens verzonden naar de servers van de volgende dienstverlener in het Verenigd Koninkrijk:

FreshMail HQ, 1650 Arlington Business Park, Theale, Reading RG7 4 SA, Verenigd Koninkrijk

Nadere informatie over hun privacybeleid: https://freshmail.com/privacy-policy-2/

(5)   U kunt te allen tijde uw toestemming voor verzending van de nieuwsbrief intrekken en het abonnement op de nieuwsbrief beëindigen. U kunt de intrekking van uw toestemming kenbaar maken door op de in elke elektronische nieuwsbrief aanwezige link te klikken of een bericht aan het in het colofon vermelde contactadres te verzenden.

11. Duur van de gegevensopslag

Voor zover hierover nog niets is meegedeeld, slaan we persoonsgegevens slechts op zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt of totdat de door u verleende toestemming door u wordt ingetrokken. Voor zover er wettelijke bewaarplichten gelden, kan de opslagduur voor bepaalde gegevens ongeacht de doeleinden van de verwerking tot tien jaar bedragen.