Privacyverklaring

Wij respecteren jouw privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. In deze verklaring lees je welke gegevens wij verzamelen en hoe wij deze gegevens verwerken.

Deze privacyverklaring is van toepassing op onze website (www.embloom.nl) en de diensten die wij aanbieden. Het is van belang om te weten dat er een verschil bestaat tussen de website en het e-health platform van Embloom. Het e-health platform (portal.embloom.nl) kun je alleen benaderen via je gebruikersaccount, door in te loggen met je gebruikersnaam en wachtwoord of door gebruik te maken van je unieke loginlink.

Persoonsgegevens
Om onze website en diensten aan te kunnen bieden verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip persoonsgegeven worden alle gegevens bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Daarbij kun je onder meer denken aan naam, adres en e-mailadres.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Wanneer je een formulier invult op onze website, contact met ons opneemt per e-mail of het contactformulier op de website, worden de door jou meegedeelde gegevens (jouw e-mailadres, eventueel jouw naam en telefoonnummer) door ons opgeslagen om jouw aanvraag te behandelen, je te informeren over onze diensten en/of jouw vragen te beantwoorden. De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is, dat zij noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen als bedoeld in artikel 6 lid 1 sub f AVG, namelijk het verschaffen van informatie over onze dienstverlening en het beantwoorden van jouw vraag of verzoek. Indien je contact opneemt met het doel een overeenkomst te sluiten, geldt als wettelijke basis voor de verwerking aanvullend artikel 6 lid 1 sub b AVG.

Als je gegevens aan ons verschaft via een gebruikersaccount, dan is in het bijzonder het gedeelte onder ‘Gebruikersaccount zorgverlener’ en ‘Gebruikersaccount cliënt’ van belang (verderop opgenomen in deze privacyverklaring). Zodra het niet meer noodzakelijk is de in dit verband verzamelde gegevens op te slaan worden deze door ons verwijderd, tenzij er sprake is van een wettelijke bewaarplicht.

Hieronder informeren we je gedetailleerd over de wijze waarop we te werk gaan, indien we voor afzonderlijke door ons aangeboden functies gebruikmaken van gevolmachtigde dienstverleners. Hierbij vermelden we tevens welke criteria gelden voor de opslagduur.

Welke rechten heb je met betrekking tot jouw persoonsgegevens?
Als wij persoonsgegevens van jou verwerken, heb je de volgende privacyrechten:

 • het recht van inzage;
 • het recht op informatie;
 • het recht op rectificatie;
 • het recht op verwijdering;
 • het recht om vergeten te worden;
 • het recht op beperking van de verwerking;
 • het recht van bezwaar tegen de verwerking;
 • het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profiling;
 • het recht op overdraagbaarheid van gegevens.

Je hebt bovendien het recht om een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Website
Bij zuiver informatief gebruik van de website (dat wil zeggen wanneer jij je niet registreert of niet anderszins informatie aan ons verstrekt) verzamelen we slechts de persoonsgegevens die jouw browser naar onze server verzendt. Wanneer je onze website wilt bekijken, verzamelen we onderstaande gegevens, die voor ons vanuit technisch oogpunt noodzakelijk zijn om onze website aan jou te laten zien en de stabiliteit en veiligheid te garanderen (de wettelijke basis hiervoor is artikel 6, eerste lid, eerste zin, onder f AVG):

 • IP-adres;
 • datum en tijdstip van de aanvraag;
 • toegangsstatus/HTTP-statuscode;
 • hoeveelheid verzonden gegevens;
 • website waarvan de aanvraag afkomstig is;
 • naam, taal en versie van de browsersoftware.

De gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze worden verzameld. Indien de gegevens worden verzameld om de website te laten zien, worden de gegevens verwijderd wanneer de desbetreffende sessie is beëindigd.

Gegevens die worden opgeslagen in logbestanden, worden maximaal 7 dagen bewaard. Het is mogelijk de gegevens langer op te slaan. In dat geval worden de IP-adressen van de gebruikers geanonimiseerd, waardoor het niet meer mogelijk is deze te koppelen aan de persoon van wie de aanvraag afkomstig is.

Cookies
Behalve de eerdergenoemde gegevens worden bij gebruik van onze website cookies op jouw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden, die jouw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer je onze website gebruikt.

Door gebruik te maken van cookies zorgen wij er onder meer voor dat het surfen op onze website makkelijk voor je wordt en dat je bij een bezoek aan de website niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of dezelfde gegevens moet invoeren. Ook kunnen wij dankzij cookies zien hoe de website wordt gebruikt en waar wij deze nog kunnen verbeteren.

Hieronder leggen wij uit welke soorten cookies wij gebruiken en hoe je dit kan aanpassen.

 • Functionele cookies
  Functionele cookies zijn nodig voor een correcte werking van de functionaliteiten van onze website. Uit deze cookies kunnen wij geen persoonsgegevens herleiden, waardoor deze cookies niet kunnen worden uitgeschakeld.
 • Voorkeurscookies
  Voorkeurscookies zorgen ervoor dat de website informatie kan onthouden, die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website. Uit deze cookies kunnen wij geen persoonsgegevens herleiden, waardoor deze cookies niet kunnen worden uitgeschakeld.
 • Marketing cookies
  Marketing cookies zorgen ervoor dat wij websitebezoeken kunnen analyseren, inzicht kunnen verwerven in de interesse van een bezoeker en direct marketing hierop af kunnen stemmen. Wij maken alleen gebruik van deze cookies wanneer je hiervoor jouw toestemming hebt verleend. Je kunt jouw toestemming te allen tijde weer intrekken.

Je kunt de instellingen van jouw browser volgens jouw wensen configureren en bijvoorbeeld cookies van derden of alle cookies blokkeren. We wijzen je erop dat je dan mogelijk niet meer alle functies van deze website kunt gebruiken.

Jouw toestemming
Als je toestemming hebt verleend voor de verwerking van jouw gegevens, kun je deze te allen tijde intrekken. Intrekking van jouw toestemming is pas van invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van jouw persoonsgegevens, nadat je een en ander aan ons kenbaar hebt gemaakt.

Voor zover wij de verwerking van jouw persoonsgegevens baseren op de belangenafweging (artikel 6 lid 1 sub f AVG) kun je bezwaar maken tegen deze verwerking. Dit is het geval als de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, zoals we bij de hiernavolgende beschrijving van elke functie zullen weergeven.

Gebruikersaccount zorgverlener
Als hulpverlener kun je een gebruikersaccount openen. Bij het openen van dit account worden jouw gegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, beroep en bedrijfsgegevens), alsmede jouw gebruikersgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) verwerkt. Hierdoor kunnen wij je als klant identificeren en heb je de mogelijkheid jouw gebruikersaccount en gegevens te beheren. De gegevens worden verwerkt op basis van de met jou gesloten overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG).

Via het gebruikersaccount heb je toegang tot diverse applicaties waarmee je medische gegevens van jouw cliënten (waar wordt gesproken over cliënt wordt tevens patiënt bedoeld) kunt verwerken. Ervan uitgaande dat er tussen jou als hulpverlener en jouw cliënt een behandelovereenkomst bestaat worden de medische gegevens verwerkt door jou, of onder jouw verantwoordelijkheid als beroepsbeoefenaar die krachtens Nederlands recht of krachtens een door een Nederlandse bevoegde instantie vastgestelde regels aan het beroepsgeheim is gebonden, zoals bedoeld in artikel 9 lid 3 AVG. Jouw gegevensverwerking is noodzakelijk voor het verstrekken van gezondheidszorg en medische diagnosen zoals bedoeld in artikel 9 lid 1 sub h) AVG. Wij sluiten met jou een verwerkersovereenkomst, waarin is uitgewerkt op welke wijze met de door jou of onder jouw toezicht verwerkte gegevens wordt omgegaan. In alle gevallen blijf je verwerkingsverantwoordelijke. Wij zijn aan te merken als verwerker en volgen jouw instructies op, met inachtneming van hetgeen is bepaald in de verwerkersovereenkomst.

Gebruikersaccount cliënt
Ook als cliënt kunt je een gebruikersaccount hebben. Dit account is aangemaakt door jouw hulpverlener. Jouw gegevens worden binnen Embloom verwerkt op basis van de behandelovereenkomst tussen jou en jouw hulpverlener. Wij verwerken gegevens uitsluitend in opdracht van jouw hulpverlener, omdat deze volgens de wet de verwerkingsverantwoordelijke is. Om deze verwerking mogelijk te maken sluit jouw hulpverlener een verwerkersovereenkomst met ons. Hierin staat opgenomen hoe met deze gegevens moet worden omgegaan. Zo kunnen wij jouw gegevens niet inzien of bewerken zonder toestemming van de hulpverlener en zijn wij gehouden geheimhouding te betrachten. Jouw persoonsgegevens worden zo lang bewaard als de hulpverlener dat nodig acht voor het medisch dossier, met inachtneming van de wettelijke bewaartermijn voor zorgaanbieders.

Chat en videobellen
We bieden hulpverleners de mogelijkheid rechtstreeks via het platform videogesprekken te voeren en berichten te verzenden. Deze functionaliteit is speciaal ontwikkeld met inachtneming van de eisen vanuit de gezondheidszorg en biedt hulpverleners een veilige vorm van communicatie. Hierdoor zijn hulpverleners in staat hun cliënten of collega’s te allen tijde via computer, laptop of smartphone te bereiken.

We bieden een eigen oplossing ‘Embloom Meet’ en een oplossing van een derde aanbieder ‘Zorg Messenger’.

Derde aanbieder van videochat is E-Zorg B.V., Karspeldreef 6b, 1101 CJ Amsterdam, www.ezorg.nl, dochteronderneming van KPN B.V, Wilhelminakade 123, 3072 AP Rotterdam, www.kpn.com. Nadere informatie over hun privacybeleid vind je hier.

Voornoemde partijen zijn aan te merken als subverwerkers, met wie een zogenaamde subverwerkersovereenkomst is gesloten.

Nieuwsbrief
Wij bieden nieuwsbrieven aan. Door je op onze nieuwsbrief te abonneren, verleen je ons toestemming om je op de hoogte te houden van actuele informatie en updates. De wettelijke basis is artikel 6, eerste lid, eerste zin, onder a AVG. Om de nieuwsbrief te ontvangen, hoef je alleen jouw e‑mailadres aan ons te verstrekken.

Voor de verzending van de nieuwsbrief maken we gebruik van subverwerkers, aan wie we bovengenoemde gegevens verstrekken. Hierbij worden gegevens verzonden naar de servers van de volgende dienstverleners:

 • FreshMail HQ, 1650 Arlington Business Park, Theale, Reading RG7 4 SA, Verenigd Koninkrijk,
  freshmail.com. Nadere informatie over hun privacybeleid vind je hier.
 • MailBlue, Reduitlaan 25, 4814 DC Breda, mailblue.nl. Nadere informatie over hun privacybeleid vind je hier.

Je kunt te allen tijde jouw toestemming voor verzending van de nieuwsbrief intrekken. Je kunt de intrekking van jouw toestemming kenbaar maken door op de in elke elektronische nieuwsbrief aanwezige link te klikken of een bericht aan info@embloom.nl te verzenden.

CRM/Mailtool
Wij gebruiken MailBlue om bij een informatieverzoek via de website jouw e-mailadres en de door jou verstrekte informatie te verwerken met het doel contact met je op te nemen, je informatie toe te sturen en/of je aanvraag te behandelen. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6 lid 1 sub b en/of f AVG. Hierbij worden gegevens verzonden naar de servers van MailBlue, Reduitlaan 25, 4814 DC Breda, www.mailblue.nl. Nadere informatie over hun privacybeleid vind je hier.

Je kunt te allen tijde jouw toestemming voor verzending van de mailings intrekken. Je kunt de intrekking van jouw toestemming kenbaar maken door op de in elke mailing aanwezige link te klikken of een bericht aan info@embloom.nl te verzenden.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
Voor zover hierover nog niets is meegedeeld, slaan we jouw persoonsgegevens slechts op zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt of totdat jij de door jou verleende toestemming intrekt. Voor zover er wettelijke bewaarplichten gelden, kan de opslagduur voor bepaalde gegevens ongeacht de doeleinden van de verwerking tot tien jaar bedragen.

Vragen
Vragen over deze privacyverklaring kunnen worden gesteld aan onze Functionaris Gegevensbescherming via info@embloom.nl.