Nieuwe normgegevens Positieve Gezondheid Vragenlijst

26-07-2021

Vorig jaar hebben we de Positieve Gezondheid Vragenlijst (PGV) ontwikkeld en sinds oktober is deze vragenlijst beschikbaar op ons platform. Om meer inzicht te krijgen in hoe mensen scoren op deze vragenlijst hebben we een pilotonderzoek gedaan. De resultaten van dit onderzoek bieden meer informatie over wat een score betekent en hebben de eerste normgegevens opgeleverd. Deze normgegevens zijn verwerkt in de vernieuwde versie van de PGV.

De PGV brengt de algemene gezondheid van een cliënt in kaart, vanuit de invalshoeken van positieve psychologie en positieve gezondheid. Er komen zeven dimensies aan bod:

  • Fysieke gezondheid
  • Mentale gezondheid
  • Zingeving
  • Kwaliteit van leven
  • Veerkracht
  • Dagelijks functioneren
  • Oplossingsgerichtheid

De PGV geeft aan op welke van deze dimensies er nog winst te behalen valt. Maar nog belangrijker is dat de vragenlijst aangeeft op welke gebieden het wel al goed gaat, zodat de cliënt aanknopingspunten heeft om aan de slag te gaan met het verminderen van zijn/haar psychische klachten.

Het onderzoek
In samenwerking met de Open Universiteit en Universiteit Maastricht hebben we onderzoek gedaan naar de PGV. Het doel van het onderzoek was tweeledig. Ten eerste hebben we onderzocht of de Positieve Gezondheid Vragenlijst onderscheid maakt tussen verschillende groepen cliënten. Ten tweede wilden we een beeld krijgen van de gemiddelde scores op de verschillende dimensies van de PGV, zodat het voor zorgverleners duidelijk wordt wat de scores van hun cliënten betekenen. Zo zal duidelijker te zien zijn over welke sterke kwaliteiten de cliënt beschikt en hoe die kunnen helpen bij het omgaan met klachten.

Er hebben 147 respondenten deelgenomen aan het onderzoek. Het gaat om een diverse groep mensen. Ongeveer 18% van hen gaf aan momenteel psychische klachten te ervaren en 17% rapporteerde lichamelijke klachten. Bijna 33% gaf aan zowel psychische als lichamelijke klachten te hebben en 32% rapporteerde geen klachten. De groep deelnemers bestond uit 90 vrouwen en 57 mannen. De leeftijden liepen uiteen van 18 jaar tot 76 jaar, met een gemiddelde van 42 jaar.

Op basis van statistische analyses hebben we de scores van de zeven dimensies onderzocht en we zijn tot een aantal conclusies gekomen:

Psychische klachten hebben invloed op de ervaren gezondheid
Onze verwachting was dat mensen met psychische en/of lichamelijke klachten lager scoren dan mensen zonder klachten. Deze hypothese blijkt te kloppen. Vooral psychische klachten, al dan niet in combinatie met lichamelijke klachten, lijken een sterke invloed te hebben op de ervaren gezondheid van mensen.

Gemiddelde scores per dimensie
Daarnaast hebben we bekeken hoe mensen gemiddeld scoren op de PGV. Hiermee hebben we nu de beschikking over voorlopige normgegevens met gemiddelden en kwartielen voor de gehele populatie en subpopulaties. Door scores te vergelijken met die van andere mensen, wordt duidelijk of een cliënt hoog scoort op een bepaalde dimensie of juist relatief laag. De sterke kwaliteiten kunnen vervolgens worden ingezet om beter om te gaan met psychische en/of lichamelijke klachten.

Verder onderzoek is nodig
Een beperking van dit onderzoek is de kleine steekproefgrootte. De gerapporteerde statistieken zijn daarom alleen bedoeld als ondersteuning bij de interpretatie van scores. Er kunnen geen harde conclusies aan worden verbonden. Als vervolg op de eerste positieve resultaten zal er in de toekomst uitgebreider wetenschappelijk onderzoek naar de PGV plaatsvinden, binnen een grotere steekproef. Mogelijke richtingen voor verder onderzoek zijn het vergelijken van de PGV met soortgelijke gevalideerde vragenlijsten, het bekijken van de test-hertestbetrouwbaarheid en het vergelijken van de PGV met de inschattingen van de behandelaar.

Lees in de handleiding van de PGV meer over de onderzoeksresultaten.

Wellicht ook interessant: